Orezy a ošetrenie stromov

Výchovný rez

Tento rez robíme bežne u mladých exemplárov v prvých rokoch po výsadbe na trvalé stanovisko, menej často sa vykonáva aj po zmladzovacom reze. Výchovný rez robíme väčšinou do 10-15 rokov po výsadbe, pričom plynule prechádza do niektorého z technologických typov udržiavacieho rezu. V prvých rokoch po výsadbe je nutné vykonávať tento rez pomerne často, najlepšie raz za 2-3 roky.

 

Zdravotný rez

Jedná sa o bežný a v súčasnej dobe aj často používaný typ udržiavacieho rezu. Tento rez je komplexný, cielene zameraný na podporu zdravotného stavu a vitality stromu. Ide najmä o zabezpečenie dlhodobo vysokej funkčnosti stromu pričom udržiavame, pokiaľ možno, čo najlepší zdravotný stav, vitalitu a prevádzkovú bezpečnosť. Je opakovaný v niekoľkoročných intervaloch, aspoň raz za 8-10 rokov.

 

Bezpečnostný rez

Ide v podstate o minimálnu variantu zdravotného rezu, účelovo zameranú len na splnenie požiadaviek aktuálnej prevádzkovej bezpečnosti stromu. Cieľom rezu je odstrániť alebo redukovať v korune iba tie konáre, ktoré by svojim pádom na zem mohli svojmu okoliu spôsobiť väčšiu či menšiu škodu na majetku osôb, či ujmu na ich zdraví. Jedná sa o relatívne lacný rez, ktorý ma svoje miesto všade tam, kde nie je príliš efektívne investovať do nákladného zdravotného rezu.

 

Redukčný rez

Redukčné rezy sú všetky typy rezov, ktoré vo väčšej miere spôsobujú čiastočnú alebo celkovú redukciu (zmenšenie alebo priestorové obmedzenie) koruny stromu. Tieto prípady sa týkajú väčšinou stromov ponechaných dlhšiu dobu bez akejkoľvek starostlivosti, stromov rastúcich v blízkosti domov, dopravných značiek, semaforov alebo iných prekážok. V neposlednej rade stromov, rastúcich pod alebo v tesnej blízkosti elektrických nadzemných vedení. Obvodovou redukciou je možné docieliť významné zvýšenie stability ošetrovaného stromu, prípadne napravenie jedincov ovplyvnených nevhodnými redukciami koruny v minulosti.

 

Zosadzovací rez

Deštruktívny typ redukčného rezu, ktorý vykonávame v prípade akútneho nebezpečenstva statického zlyhania stromu, a to vtedy, ak nie je možné strom z rôznych dôvodov odstrániť. Týmto rezom predchádzame nebezpečenstvu, úplne deformujeme prirodzenú architektúru stromu, výrazne znižujeme jeho vitalitu a perspektívu dlhodobej existencie.

 

Tvarovací rez

 

Cieľom je vytvorenie neprirodzeného tvaru stromu a veľmi často aj obmedzenia ich prirodzenej veľkosti. Tento rez je nutné v pravidelných intervaloch opakovať, najlepšie každoročne, pred jarou. Tvarovanie stromu je nutné začať ihneď po výsadbe na trvalé stanovisko a vykonávať ich po celú dobu ich života.

Ak nie je tvarovanie po určitej dobe možné realizovať, je nutné, aby sa strom nenechal prerásť do mohutného jedinca so sekundárnou korunou tvorenou mladými výhonkami, ktorých stabilita je veľmi nízka.